Polityka dotycząca ciasteczek i prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Armstrong World Industries poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności i zobowiązuje się do wypełniania ciążących na niej obowiązków prawnych w tym zakresie. Z tego powodu poniżej znajduje się wyczerpujące streszczenie informacji dotyczących tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane jako użytkowników naszej witryny internetowej oraz Państwa praw jako osób, których dane dotyczą.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowywania treści witryny internetowej i będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach, które mogą mieć na Państwa wpływ, tak szybko, na ile będzie to w uzasadniony sposób możliwe.

Prosimy także, aby aktualizowali Państwo swoje dane osobowe pod kątem wszelkich istotnych zmian, które mogą wpłynąć na jakiekolwiek usługi świadczone Państwu przez Armstrong World Industries za pośrednictwem tej witryny.

ADMINISTRATORZY DANYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE

W celu zapewnienia zgodności z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, szczegółowe informacje na temat podmiotu Armstrong World Industries w Unii Europejskiej, który jest administratorem Państwa danych osobowych, oraz dane kontaktowe przedstawiciela odpowiedzialnego za treść i obsługiwanie witryny internetowej znajdują się w tabeli w Załączniku 1.

Wszystkie odniesienia do „Armstrong” w niniejszej Polityce będą odnosiły się (w zależności od miejsca publikacji witryny internetowej) do podmiotu Armstrong World Industries, zgodnie z opisem w Załączniku 1.

DANE OSOBOWE I CELE PRZETWARZANIA

Gromadzimy Państwa dane osobowe na potrzeby następujących celów:

Formularze

Centrum preferencji dotyczących poczty elektronicznej

Armstrong wymaga informacji na temat Państwa głównego stanowiska oraz Państwa adresu e-mail, które będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wysłania Państwu pocztą elektroniczną odpowiednio dobranych wiadomości marketingowych. Wiadomości te mogą zawierać informacje na temat nowych linii produktów, aktualności dotyczące produktów, informacje na temat realizowanych obecnie i w przyszłości projektów, kwestii jakościowych i technicznych oraz newsletter. Oprócz adresu e-mail mają Państwo również możliwość udostępnienia swojego imienia i nazwiska, nazwy spółki, kodu pocztowego oraz miasta, w którym Państwo mieszkają, ale informacje te nie są obowiązkowe.

Armstrong nie będzie wysyłać Państwu żadnych informacji ani materiałów, jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail poprzez zaznaczenie pola ze zgodą i udostępnienie swojego adresu e-mail. Armstrong zweryfikuje udzieloną przez Państwa wstępną zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Państwa adres z prośbą o potwierdzenie, że wciąż chcą Państwo otrzymywać informacje marketingowe, klikając łącze w wiadomości e-mail. Armstrong wymaga podania Państwa głównego stanowiska oraz adresu e-mail, aby móc Państwu wysyłać najbardziej interesujące informacje marketingowe w najbardziej wydajny czasowo i opłacalny sposób.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę i zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, wykorzystując łącze do anulowania subskrypcji umieszczone w stopce wszystkich marketingowych wiadomości elektronicznych. Mogą Państwo także wysłać do nas wiadomość e-mail na adres webmaster@armstrongceilings.com i zażądać wycofania Państwa z otrzymywania w przyszłości marketingowych wiadomości e-mail.

Państwa dane będą przechowywane przez spółkę dominującą Armstrong, Armstrong World Industries, Inc. (AWI), na bezpiecznych serwerach w jej centrum danych w Stanach Zjednoczonych („USA”), oraz przez jej usługodawcę zewnętrznego, IBM Watson Campaign Automation (zwanego dalej „IBM”), który przechowuje dane w swojej chmurze i przetwarza informacje w imieniu AWI poprzez przesyłanie marketingowych wiadomości e-mail za pomocą swoich narzędzi programowych.

Przekazywanie Państwa danych poza Unię Europejską (zwaną dalej „UE”) do AWI oraz IBM jest stosownie zabezpieczone na mocy, odpowiednio, zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych (zwanych dalej „Standardowymi klauzulami”) zawartych pomiędzy Armstrong a AWI oraz posiadanego przez IBM certyfikatu Tarczy Prywatności UE-USA. Kopię Standardowych klauzul można uzyskać od Armstrong na żądanie, a szczegółowe informacje dotyczące posiadanego przez IBM certyfikatu Tarczy Prywatności można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem https://www.ibm.com/watson/data-privacy/

Państwa dane będą przechowywane przez AWI oraz IBM przez czas nieokreślony, tak długo jak będą Państwo wchodzić w interakcje z wiadomościami wysyłanymi przez Armstrong. Jeżeli przez osiemnaście miesięcy nie dojdzie do żadnej aktywności ani działania, na przykład klikania łączy, otwierania wiadomości e-mail albo odwiedzania witryny, dane (zwane dalej „danymi nieaktywnymi”) zostaną usunięte.

Kontakt z nami (w tym dane kontaktowe Eksperta technicznego i Globalnego wsparcia projektów) 

W przypadku wszelkich pytań i wniosków dotyczących produktów Armstrong, w tym kwestii technicznych, mogą Państwo wypełnić właściwy formularz kontaktowy, a odpowiedni pracownicy Armstrong skontaktują się z Państwem w celu udzielenia wsparcia. Będą musieli Państwo podać swoje imię i nazwisko, nazwę Państwa spółki (w stosownych przypadkach), adres e-mail, kraj oraz numer telefonu.

Będą Państwo mieli także możliwość podania swojego kodu pocztowego oraz miasta, stanowiska, tematu zapytania, wielkości projektu (w stosownych przypadkach) oraz wszelkich dodatkowych komentarzy, które uznają Państwo za istotne, ale informacje te nie są obowiązkowe. W tej części mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail poprzez zaznaczenie pola ze zgodą (patrz Centrum preferencji dotyczących poczty elektronicznej powyżej)

Uzyskanie dostępu do tych danych leży w prawnie uzasadnionym interesie Armstrong, aby móc odpowiadać na Państwa wnioski (a także udzielać informacji uzupełniających, w razie potrzeby) oraz prowadzić prawidłowy i aktualny rejestr informacji na temat klienta oraz jego wymogów na potrzeby zarządzania współpracą. Bez tych danych spółka Armstrong nie byłaby w stanie odpowiadać na Państwa wnioski ani podejmować działań w związku z nimi w najskuteczniejszy sposób.

Dane udostępnione za pośrednictwem formularzy kontaktowych (dotyczy tylko europejskich witryn internetowych) są przekazywane do systemu poczty wewnętrznej Armstrong na brytyjskim serwerze w celu przetworzenia ich przez wyznaczony krajowy zespół ds. wsparcia biznesowego i udzielenia stosownej odpowiedzi na Państwa wniosek. Armstrong przechowuje dane przez czas nieokreślony.

Dane udostępnione w ramach globalnego wsparcia projektów (dotyczy tylko europejskich witryn internetowych) są przekazywane na wewnętrzny adres e-mail na brytyjskim serwerze, a następnie przekazywane odpowiednim (według lokalizacji geograficznej) wyznaczonym zespołom ds. wsparcia biznesowego albo wewnętrznym zespołom ds. sprzedaży produktów technicznych w celu przetworzenia i udzielenia wsparcia.

AWI przechowuje także kopie zapasowe danych w swoim centrum danych przez okres dwudziestu czterech miesięcy.

Wniosek o wsparcie projektu

W przypadku wszelkich wniosków związanych ze wsparciem projektu albo wymagających wsparcia projektu, mogą Państwo wypełnić formularz wniosku o wsparcie projektu, a odpowiedni pracownicy Armstrong skontaktują się z Państwem w celu udzielenia wsparcia. Będą musieli Państwo podać swoje imię i nazwisko, miasto, numer telefonu i adres e-mail.

Uzyskanie dostępu do tych danych leży w prawnie uzasadnionym interesie Armstrong, aby móc udzielać zamówionego wsparcia projektów oraz prowadzić prawidłowy i aktualny rejestr informacji na temat klienta oraz jego wymogów na potrzeby zarządzania współpracą. Bez tych danych spółka Armstrong nie byłaby w stanie udzielać wsparcia w najbardziej terminowy i wydajny sposób.

Udostępnione dane są przekazywane na wewnętrzny adres e-mail w odpowiednim kraju UE (w zależności od tego, skąd wysłano wniosek oraz lokalizacji projektu) w celu przetworzenia przez wyznaczony zespół ds. wsparcia biznesowego i udzielenia wnioskowanego wsparcia.

Dane są także przechowywane przez IBM przez czas nieokreślony w chmurze marketingowej, ale dane nieaktywne są usuwane po osiemnastu miesiącach.

Zamawianie próbek

Jeżeli chcą Państwo zamówić online próbki produktów albo specyfikacje, będą Państwo musieli podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę spółki, adres, miasto, kod pocztowy i kraj. Mogą też Państwo podać informacje na temat wielkości projektu (w stosownych przypadkach) oraz inne istotne komentarze, ale te dane nie są obowiązkowe. W tej części mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail poprzez zaznaczenie pola ze zgodą (patrz Centrum preferencji dotyczących poczty elektronicznej powyżej)

Udostępnione dane są przekazywane na wewnętrzny adres e-mail na brytyjskim serwerze w celu przetworzenia przez wyznaczony zespół ds. wsparcia biznesowego w najbardziej odpowiedniej lokalizacji (według lokalizacji geograficznej) i realizacji Państwa zamówienia. W niektórych krajach w Europie dane te zostaną również udostępnione zewnętrznym spółkom logistycznym, które odpowiadają za fizyczną dostawę próbek.

Armstrong wymaga tych danych, aby móc wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych i dostarczać Państwa próbki albo udostępniać specyfikacje. Bez nich Armstrong nie jest w stanie zrealizować zamówienia.

AWI przechowuje kopie zapasowe danych w swoim centrum danych.

Armstrong przechowuje dane przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy w ramach kopii zapasowych na potrzeby realizacji zamówień oraz na wypadek jakichkolwiek dalszych zapytań otrzymanych w związku z zamówieniem na próbki albo specyfikacje.

My Armstrong

Mogą Państwo założyć swoje własne konto My Armstrong, które umożliwi Państwu dostęp do dodatkowych, spersonalizowanych na podstawie Państwa stanowiska informacji i narzędzi związanych z produktami Armstrong. Udostępnione dane są także wykorzystywane do automatycznego wypełniania innych formularzy, które mogą Państwo składać. W tej części mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail poprzez zaznaczenie pola ze zgodą (patrz Centrum preferencji dotyczących poczty elektronicznej powyżej)

Utworzenie konta My Armstrong jest dobrowolne, ale jeżeli chcą Państwo korzystać z tej usługi, muszą Państwo podać swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz informacje dotyczące Państwa stanowiska. Udostępnione informacje zostaną wykorzystane przez wewnętrzne zespoły Armstrong ds. wsparcia biznesowego i sprzedaży produktów technicznych w celu utworzenia w Państwa imieniu indywidualnego konta zabezpieczonego hasłem.

Mogą Państwo także udostępnić dane na temat Państwa spółki, adres i numer telefonu, ale nie jest to konieczne do utworzenia konta.

Uzyskanie dostępu do tych danych leży w prawnie uzasadnionym interesie Armstrong ponieważ dzięki temu może świadczyć swoim klientom bezpieczne i zoptymalizowane usługi w zakresie spersonalizowanych informacji na temat produktów oraz wsparcia. Bez wymaganych danych spółka Armstrong nie byłaby w stanie utworzyć bezpiecznego konta zabezpieczonego hasłem.

AWI przechowuje kopie zapasowe danych w swoim centrum danych.

AWI przechowuje dane przez czas nieokreślony, gdy uzyskują Państwo dostęp do konta albo wchodzą Państwo w interakcje z wiadomościami od Armstrong. Jeżeli w ciągu dwudziestu czterech miesięcy nie zostanie podjęta żadna aktywność, a konto nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowane przez Armstrong, dane zostaną usunięte.

SYSTEMY/USŁUGI

Baza danych klientów

Armstrong prowadzi archiwalną bazę danych klientów w Wielkiej Brytanii, która służy jako repozytorium dla wszelkich informacji na temat projektów i spółek oraz danych kontaktowych udostępnianych za pośrednictwem formularzy w celu realizacji zamówień na próbki, wydawania zatwierdzeń cen specjalnych, konfiguracji produktów oraz publikowania na swojej brytyjskiej witrynie internetowej danych dotyczących lokalizacji podmiotów zewnętrznych, takich jak dystrybutorzy i wykonawcy.

Salesforce

Trwa migracja danych obecnych klientów, przechowywane w tej bazie danych, do systemu opartego na chmurze, zarządzanego przez Salesforce, Inc. w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie nowe dane zgromadzone za pośrednictwem formularzy do tych samych celów (co baza danych klientów) są automatycznie przesyłane do bazy danych Salesforce.

Przetwarzanie danych we własnej bazie danych klientów oraz w Salesforce leży w prawnie uzasadnionym interesie Armstrong, aby umożliwić jej prowadzenie dokładnego i kompletnego rejestru informacji na temat swoich klientów oraz ich wymogów na potrzeby prowadzenia skutecznej i ukierunkowanej bazy danych zarządzania relacji z klientami. Z tego powodu dane te są wymagane w celu zapewnienia klientom lepszej ogólnej obsługi.

Przekazywanie tych danych poza UE do Salesforce jest stosownie zabezpieczone na mocy posiadanego przez Salesforce certyfikatu Tarczy Prywatności UE-USA, który jest dostępny na jej witrynie internetowej pod adresem https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Dane te są przechowywane w obydwu bazach danych przez czas nieokreślony.

Korzystanie z plików cookie

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na Państwa komputerze albo urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzają Państwo określone witryny internetowe. Plik cookie umożliwia witrynie internetowej rejestrowanie Państwa wyszukiwań albo preferencji w celu udoskonalenia obsługi osób odwiedzających witrynę internetową.

Wykorzystywanie plików cookie przez Armstrong

Armstrong automatycznie umieszcza pliki cookie na przeglądarkach albo urządzeniach wszystkich użytkowników swojej witryny internetowej. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o przechowywaniu plików cookie i zezwalali na nie wyłącznie w określonych przypadkach, zabraniali przechowywania plików cookie w niektórych albo we wszystkich przypadkach i mieli zapewnienie, że pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należy pamiętać, że dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonowanie witryny internetowej.

Czemu wykorzystujemy pliki cookie?

Armstrong wykorzystuje pliki cookie w celu zrozumienia tego, w jaki sposób poruszają się Państwo po treściach witryny internetowej, aby poprawić komfort jej użytkowników. Przykładowo, niektóre pliki cookie zapamiętają Państwa język albo preferencje, dzięki czemu nie będą musieli Państwo dokonywać tych samych wyborów za każdym razem. Wykorzystujemy także pliki cookie na potrzeby lokalizacji geograficznej w celu zapewnienia, że korzystają Państwo z najbardziej odpowiedniej witryny internetowej dla swojej lokalizacji oraz zapamiętania udzielonych odpowiedzi.

Możemy wykorzystać wnioski wyciągnięte z obserwacji Państwa zachowań na naszych witrynach internetowych na potrzeby oferowania Państwu ukierunkowanych reklam na witrynach podmiotów zewnętrznych w celu powtórnego promowania Państwu naszych produktów i usług.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Własne pliki cookie oraz pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie podmiotów zewnętrznych.

Własne pliki cookie pochodzą z domen należących do Armstrong i są wykorzystywane na potrzeby realizacji funkcjonalności witryny internetowej, w tym identyfikacji preferencji dotyczących języka i lokalizacji.

Sesyjne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie wykorzystywane w celu zapamiętywania/zarządzania Państwa czasem spędzonym na poruszaniu się po różnych obszarach witryny internetowej. Sesyjne pliki cookie wygasają natychmiast po zamknięciu przez Państwa przeglądarki internetowej.

Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy komfortu użytkownika po powrocie na naszą witrynę internetową poprzez zapamiętywanie Państwa preferencji i analizowanie Państwa zachowań w trakcie poprzednich odwiedzin witryn Armstrong. Poprawia to funkcjonalność witryny internetowej nie tylko dla Państwa, ale także dla innych użytkowników. Trwałe pliki cookie pozostają na Państwa przeglądarce albo urządzeniu mobilnym nawet po zamknięciu przeglądarki albo zrestartowaniu komputera.

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Armstrong wykorzystuje także wymienione poniżej pliki cookie podmiotów zewnętrznych do następujących celów:

Pliki cookie

Opis

Łącze do Polityki prywatności

Adobe Tracking

Program Adobe Analytics jest wykorzystywany w celu zrozumienia tego, w jaki sposób użytkownicy trafiają na nasze witryny internetowe i w jaki sposób wchodzą z nami w interakcję na witrynie internetowej. Dane służą poprawie komfortu użytkownika. Adobe wykorzystuje także te pliki cookie w celu zrozumienia treści, z którymi mieli Państwo kontakt na naszej witrynie, aby w rezultacie móc Państwu oferować ukierunkowane reklamy.

www.adobe.com

Google Analytics

Program Google Analytics jest wykorzystywany na potrzeby zrozumienia działania naszych kampanii w mediach oraz Państwa interakcji z naszą witryną internetową w celu poprawienia komfortu użytkownika.

https://tools.google.com

Śledzące pliki cookie Google

Śledzące pliki cookie Google pozwalają nam zrozumieć, czy ukończyli Państwo określone czynności na naszych witrynach internetowych po wyświetleniu albo kliknięciu jednej z naszych reklam udostępnianych za pośrednictwem Google. Na podstawie treści, z którymi mieli Państwo kontakt na naszych witrynach, Google może wyświetlać określone ukierunkowane reklamy na innych witrynach internetowych partnerów Google.

https://support.google.com

Qualtrics

Qualtrics to oprogramowanie ankietowe udostępniane przez dostawcę usług związanych z aplikacjami (Application Service Provider, ASP). Wszystkie dane klientów zgromadzone za pomocą oprogramowania są przechowywane w pojedynczym, bezpiecznym centrum danych; dane nie są „zawieszone” w chmurze.

www.qualtrics.com

AddThis

AddThis to usługa, która umożliwia Armstrong łatwe udostępnianie naszych stron za pośrednictwem dziesiątek dostępnych serwisów mediów społecznościowych.

 

www.addthis.com

IBM Watson/Silverpop

Nasza platforma marketingu relacyjnego. Wszystkie zawarte w niej informacje stanowią własność Armstrong. IBM pełni wyłącznie funkcję usługodawcy, który nie jest upoważniony do przekazywania żadnych informacji podmiotom zewnętrznym bez wyraźnej pisemnej zgody.

ND.

Salesforce

SalesForce to usługodawca, dzięki któremu nasze zespoły ds. sprzedaży i technicznych mogą brać udział w rozmowach na chacie online, służącym jako alternatywny kanał wsparcia.

www.salesforce.com

Brightcove

Brightcove to platforma zarządzająca treściami wideo. Platforma ta może wykorzystywać pliki cookie na potrzeby optymalizacji jakości wyświetlania w celu umożliwienia oglądania materiałów wideo na stronach Armstrong.

www.brightcove.com

 

W jaki sposób odrzucać i usuwać pliki cookie?

Mogą Państwo zdecydować się na odrzucenie albo zablokowanie wszystkich albo określonych rodzajów plików cookie poprzez zmianę w ustawieniach swojej przeglądarki preferencji dla witryn internetowych Armstrong albo witryn internetowych dowolnych usługodawców zewnętrznych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo stosowania plików cookie, może zaistnieć konieczność osobistego usunięcia albo zablokowania plików cookie. W przypadku odrzucenia plików cookie będą mogli Państwo w dalszym ciągu odwiedzać nasze witryny internetowe, ale niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo.

Pliki dziennika dostępu do witryny internetowej/serwera

Usługodawca obsługujący witrynę internetową automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w dziennikach dostępu do witryny internetowej, które Państwa przeglądarka internetowa udostępnia nam automatycznie na potrzeby bezpieczeństwa witryny internetowej.

Są to:

  • rodzaj/wersja przeglądarki internetowej;
  • system operacyjny;
  • adres URL odnośnika (adres albo lokalizacja witryny internetowej);
  • nazwa hosta Państwa komputera, za pomocą którego uzyskują Państwo dostęp;
  • godzina skierowania zapytania do serwera.

Dane te są anonimowe i nie są automatycznie powiązane z żadnym innym źródłem informacji. Jeżeli jednak witryna internetowa jest wykorzystywana w sposób niezgodny z prawem albo jest celem bezprawnego ataku (jak na przykład cyberatak albo hakowanie), zastrzegamy sobie prawo do podjęcia próby zidentyfikowania odpowiedzialnego podmiotu poprzez weryfikację danych zgromadzonych w plikach dziennika serwera w połączeniu z innymi odpowiednimi źródłami danych.

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych, w tym w szczególności przed utratą, manipulacją albo nieuprawnionym dostępem. Regularnie aktualizujemy nasze środki bezpieczeństwa zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Podstawowe prawa osób fizycznych

Proszę pamiętać, że w odniesieniu do całości przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniższe prawa:

Prawo do uzyskania dostępu

Mogą Państwo żądać potwierdzenia tego, czy Armstrong przetwarza Państwa dane osobowe, a my przekażemy Państwu informacje dotyczące wykorzystania tych danych oraz kopię przetwarzanych danych osobowych.

Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych

Armstrong musi sprostować wszelkie nieprawidłowe albo niekompletne dane osobowe, a na żądanie przekażemy Państwu oświadczenie zawierające wykaz zmian.

Prawo do usunięcia danych albo prawo do bycia zapomnianym

Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych przez Armstrong w przypadku, gdy ich przetwarzanie nie jest już niezbędne dla wyjściowego celu, w którym zostały one zgromadzone albo jeżeli sprzeciwili się Państwu prowadzeniu marketingu bezpośredniego albo gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo gdy wymaga się ich usunięcia w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa obowiązujących w Anglii i Walii albo prawa UE.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W przypadku:

  • zakwestionowania przez Państwa dokładności jakichkolwiek Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Armstrong mogą Państwo żądać ograniczenia dalszego ich przetwarzania do czasu potwierdzenia prawidłowości tych danych
  • przetwarzania niezgodnego z prawem mogą Państwo żądać ograniczenia dalszego przetwarzania danych zamiast ich usunięcia
  • Wymogu przekazania Armstrong Państwa danych osobowych w celu określenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych, mimo że dane te nie są już wymagane dla wyjściowego celu, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania do czasu ostatecznego rozpatrzenia roszczenia.

Prawa warunkowe

Usunięcie

W przypadku przetwarzania Państwa danych przez Armstrong na podstawie wyraźnej zgody, jeżeli wycofają Państwo swoją zgodę, a Armstrong nie polega na żadnej innej podstawie prawnej przetwarzania tych danych (patrz część poświęcona danym osobowym i celom przetwarzania), mają Państwo prawo żądania ich usunięcia.

Przenoszenie danych

W przypadku przetwarzania Państwa danych przez Armstrong na podstawie udzielonej przez Państwa zgody albo w celu zawarcia z Państwem umowy mogą Państwo pozyskać te dane osobowe bezpośrednio od Armstrong w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie albo pośrednio w taki sposób, że przekażemy je dowolnemu wybranemu przez Państwa podmiotowi zewnętrznemu.

Sprzeciw wobec przetwarzania

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy naszą podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, chyba że Armstrong może wykazać ważne podstawy do kontynuowania przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa osobistych interesów, praw i wolności.

Do czasu potwierdzenia powyższego mogą Państwo uzyskać ograniczenie dalszego przetwarzania, a w przypadku braku możliwości wykazania przez Armstrong ważnych podstaw prawnych do kontynuowania przetwarzania Armstrong usunie te dane osobowe.

Informacje ogólne

Jeżeli Państwa zdaniem doszło do naruszenia jakichkolwiek przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w każdym państwie członkowskim UE, w szczególności w państwie członkowskim właściwym dla Państwa miejsca zwykłego pobytu albo miejsca pracy albo miejsca popełnienia rzekomego naruszenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności albo ogólnych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych albo chęci uzyskania informacji, przedstawienia sugestii czy złożenia skargi, prosimy o kontakt pod adresem e-mail podanym w Załączniku 1.

 

Załącznik 1

Administratorzy danych i dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących witryny internetowej oraz Państwa praw w związku z wykorzystywaniem Państwa danych osobowych przez Armstrong prosimy o kontakt pod adresem webmaster@armstrongceilings.com, a odpowiedni przedstawiciel Armstrong odpowie na nie jak najszybciej.

Lokalizacja witryny internetowej

Administrator danych

Austria

Armstrong Metalldecken GmbH

Belgia

Armstrong Building Products B.V.

Bułgaria

Armstrong Building Products B.V.

Chorwacja

Armstrong Building Products B.V.

Cypr

Armstrong Building Products B.V.

Czechy

Armstrong Building Products B.V.

Dania

Armstrong Building Products B.V.

Estonia

Armstrong Building Products B.V.

Finlandia

Armstrong Building Products B.V.

Francja

Armstrong Building Products SAS

Niemcy

Armstrong Building Products GmbH

Grecja

Armstrong Building Products SAS

Węgry

Armstrong Building Products B.V.

Irlandia

Armstrong World Industries Limited

Włochy

Armstrong Building Products SAS

Łotwa

Armstrong Building Products B.V.

Litwa

Armstrong Building Products B.V.

Luksemburg

Armstrong Building Products B.V.

Malta

Armstrong World Industries B.V.

Holandia

Armstrong Building Products B.V.

Polska

Armstrong Building Products B.V.

Portugalia

Armstrong Building Products S.L.

Rumunia

Armstrong Building Products B.V.

Słowacja

Armstrong Building Products B.V.

Słowenia

Armstrong Building Products B.V.

Hiszpania

Armstrong Building Products S.L.

Szwecja

Armstrong Building Products B.V.

Wielka Brytania

Armstrong World Industries Limited